<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=241066823005528&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
<   Tilbake til bloggen

Hva er teknologitrendene for 2021?

tech-trends

Ledere i norske virksomheter er ikke ukjente med å stå i mer eller mindre konstant endring og sterk konkurranse. Covid-19 har imidlertid påvirket hele verden i en grad vi aldri trodde vi skulle se: Etablerte bedrifter har bukket under, hele markeder er lagt i ruiner. Men, der noen har hatt nok med å øse så båten ikke synker, har andre fått nye muligheter.

I et normalår er utfordringene for ledere i norske virksomheter store. Omfanget av skadene og utfallet av 2020 vet vi enda ikke. Men det vi vet, er at den teknologiske utviklingen ikke stopper –  den har heller akselerert. Da kan det være greit å trekke pusten litt og la noen andre holde deg oppdatert på teknologitrender for 2021. 

Dette er den første av to bloggartikler med fokus på trender innen teknologi- og markedsføring: Den første er mer overordnet og baserer seg på Gartners prediksjon om teknologitrender for 2021, mens den neste utelukkende vil dreie seg om markedsføringstrender knyttet til det å skape vekst – vekstmarkedsføring.

Hva er en strategisk teknologitrend?

Gartner har i en årrekke presentert de topp 10 teknologitrendene de anser for å være de strategisk viktigste for året som kommer. For 2021 har de begrenset seg til ni. Gartner definerer en strategisk teknologisk trend som «en med betydelig disruptivt potensial, som er i ferd med å bryte ut av en tidlig fase og bli gjenstand for større innflytelse og mer vidstrakt brukt, eller som fortsetter å vokse raskt med en høy grad av flyktighet og nå vippepunkt i løpet av de neste fem årene».

Hvilke teknologitrender har vi sett før? 

I 2018 mente Gartner at 2019 ville ha fokus på selvstyrende (autonome) enheter, videreutvikling av kunstig intelligens, blockchain og edge-computing. I 2019 vinklet de teknologitrendene til å handle om menneskesentriske smartrom [sic!] med fokus på hyperautomatisering, multiopplevelse, menneskelig forbedring (human augmentation), transparens og sporbarhet, distribuerte skytjenester, autonomisering og robotisering, anvendt blockchain og sikkerhet innen AI (kunstig intelligens).

Årets hovedtema

Årets trender dreier seg om tre hovedtemaer, der det ikke uventet er teknologier som har blitt dyttet frem på grunn av pandemien: Menneskesentrisitet (people centricity), stedsuavhengighet (location independence) og motstandsdyktig leveranse (resilient delivery).

  • Menneskesentrisk: Selv om pandemien endrer hvordan mange mennesker jobber og samhandler, er fortsatt mennesket i sentrum for all virksomhet, og det trenger digitaliserte prosesser for å fungere. 
  • Stedsuavhengighet: Covid-19 har flyttet ansatte, kunder, leverandører og organisatoriske økosystemer fra der de fysisk eksisterer. For å oppnå stedsuavhengighet må det et teknologisk skifte til for å støtte den nye versjonen av virksomheten. 
  • Motstandsdyktig leveranse: Enten det er en pandemi eller “bare” en lavkonjunktur, så vil deler av verden alltid være utsatt for, og preget av, ustabilitet. Organisasjoner som er forberedt på å justere og tilpasse, vil være i stand til å takle alle mulige situasjoner. 

Disse trendene eksisterer ikke i vakuum og fungerer ikke uavhengig av hverandre. De forsterker heller hverandre – og bygger på hverandre.

Da ikke alle ord og uttrykk er like lett å oversette, har jeg valgt å benytte de engelske termene som Gartner har brukt, og heller forsøkt å lage en fornorsking – der det lar seg gjøre.

Hvis du vil ta en prat med en rådgiver om hvilke teknologitrender som kan være med på å skape vekst for din bedrift – book et møte med meg.

Hva er de tre menneskesentriske teknologiene?

1. Internet of Behaviors (IoB) – Adferdens internett 

Dette er fellesbetegnelsen på alle de data (datastøvet) som alle legger igjen etter seg. Dette er informasjon som kan benyttes av andre til å påvirke oss – til å endre vår oppførsel og våre valg. Teknologien som samler slike data, blir mer og mer sofistikert og har tilgang til stadig mer data. 

Gartner påpeker at dette har store sosiale og etiske implikasjoner, og de som samler slike data, må benytte dem varsomt – noe ikke alle land eller organisasjoner vil gjøre. 

I Norge så vi et forsøk på dette fra Rema, da de lanserte sitt forsikringstilbud. Hvis du installerte en dings i bilen, som kommuniserte med en app, kunne du som kjørte forsiktig, få rimeligere forsikring enn andre

“Brikken fanger blant annet opp hvilke hastigheter man kjører i, om man akselererer raskt og bremser hardt, og om man kjører om natten. Opplysningene sendes til en app som vurderer hvor god sjåføren er til å kjøre.”

Rema la ned sitt forsikringseventyr i 2018. Men med mer moden teknologi, mer tilgang på data enn noensinne – det er et tidsspørsmål før vi har slike apper igjen.   

2. Total Experience (totalopplevelse)

I fjor fremhevet Gartner teknologitrenden multiopplevelse (Multiexperience). Jeg beskrev den slik:

“... brukeropplevelsen for digitale produkter og tjenester gjennomgår store endringer, primært gjennom et stadig økende fokus på samtaleplattformer (conversational platforms, som chatboter og smarte agenter).
(…)
Gjennom å følge utviklingen og tidlig implementere og eksperimentere med løsninger for smartere dialog med kunder og brukere, blant annet gjennom smartbots, vil norske virksomheter kunne skaffe seg teknologiske forsprang.”

I år har Gartner utvidet begrepet og kanskje gjort det mer forståelig gjennom å ta inn kundeopplevelse, ansatt-opplevelse og brukeropplevelse. For å skape en bedre totalopplevelse kobles disse sammen og skal skape en bedre opplevelse for alle.

Gartner trekker frem et eksempel der et telecomselskap endret kundeopplevelsen i et forsøk på å bedre sikkerhet og tilfredshet i en verden plaget av covid-19. De lagde et nytt avtalesystem via en eksisterende app, og da kundene møtte opp til avtalt tid og kom innen 75 meter fra butikken, mottok de først et varsel for å veilede dem gjennom innsjekkingsprosessen og deretter informasjon om hvor lang tid det ville gå før de trygt kunne gå inn i butikken og opprettholde sosial avstand.

For å tilfredsstille de ansattes sikkerhetsbehov og trygghet laget de også en løsning der de ansatte kunne gjennomføre installasjon/feilsjekk på kundens hardware uten fysisk å måtte berøre den. 

3. Privacy-enhanced computation (personvern-forsterket databehandling)

Med personvern-forsterket databehandling inkluderer Gartner tre typer teknologier som beskytter data samtidig som de lar data behandles og analyseres: Den første skaper et pålitelig miljø der personlige/sensitive data behandles eller analyseres. Den andre utfører prosessering og analyse på en desentralisert måte, og den tredje krypterer data og algoritmer før prosessering eller analyse. 

Dette vil åpne for at selskap og organisasjoner kan samarbeide om analyse av data på tvers av regioner og konkurrenter.

Hva er de tre stedsuavhengige teknologiene?

1. Distributed cloud (distribuerte skytjenester) 

Distribuerte skytjenester var også med i Gartners spådom for 2020. En distribuert skytjeneste betyr at data, applikasjoner og prosessering deles mellom flere systemer – gjerne i forskjellige geografiske områder – og datakraften flyttes nærmere der den behøves. En tilbyder av skytjenester drifter, opprettholder og utvikler tjenestene, men fysisk utføring skjer nær behovet. 

Dette gir bedre ytelse (redusert latency – tid før prosessering), men en distribuert skytjeneste kan også håndtere lokale forskrifter, som f.eks. krav til personvern. F.eks. kan virksomheten velge å legge ikke-sensitive systemer i en sentral sky og bruke distribuerte skyer til annen type prosessering.

2. Anywhere operations (steds-/lokasjonsuavhengige operasjoner)

Stedsuavhengige/lokasjonsuavhengige operasjoner er en IT-driftsmodell designet til å støtte kunder, ansatte og forretningstjenester overalt, via en distribuert digital infrastruktur: “Digital first. Remote first”. 

Fjerndrift i seg selv er jo ikke noe nytt, og er noe f.eks. oljebransjen har gjort i flere tiår. Derfor ligger ikke fokuset utelukkende i det å kunne operere stedsuavhengig, men at modellen må tilby unike verdiøkende tjenester eller -opplevelser.

En forsikring / finansiell institusjon behøver f.eks. ikke å ha noen form for fysisk lokasjon og kan i prinsippet drives utelukkende gjennom nett og mobile applikasjoner.

3. Cybersecurity Mesh (cybersikkerhetsnett)

Cybersikkerhetsnett er en distribuert tilnærming til skalerbar, fleksibel og pålitelig cybersikkerhet. covid-19 har akselerert trenden at eiendelen og enheter er plassert på utsiden av de tradisjonelle fysiske og logiske sikkerhetsparametre. 

Cybersikkerhetsnett tillater at personer og enheter sikkert kan aksessere og bruke digitale (assets) tjenester, uansett hvor de eller den er lokalisert, med nødvendig grad av sikkerhet. 

Når organisasjoner akselererer sin digitale forretningsvirksomhet, må sikkerhet følge – og helst være i forkant. Med cybersikkerhetsnett får virksomheter en sikkerhetsmodell som er fleksibel nok til å kunne benyttes i nåværende arkitektur, så vel som i fremtiden – der ting stadig er i endring.

Motstandsdyktig leveranse (resilient delivery):

Med covid-19 så vi behovet for rask omstilling. Organisasjoner som er forberedt på å justere og tilpasse seg raskt, vil være i stand til å takle alle mulige situasjoner og klare å levere – uansett verdensbilde. Her er de tre trendene:

Intelligent composable business (smart tilpasningsdyktighet)

Dette er en trend Gartner beskriver som “intelligent composable business”. Dette handler om at virksomheter som i en årrekke har jobbet med effektivisering, hadde forretningsprosesser som ikke var i stand til å takle de krav COVID-19 satte. 

Når de skal bygge opp prosessene og virksomhetene igjen, må de være smidige og kunne ta raske beslutninger basert på tilgjengelige data. For å lykkes må virksomheten ha god tilgang til informasjon, koble informasjon med innsikt og ha evnen til raskt å handle på innsikten. 

Dette vil kunne kreve økende autonomi og demokratisering av virksomheten, slik at de forskjellige avdelingene har mulighet til raskt å kunne reagere, fremfor å bli stoppet av ineffektive prosesser.

AI Engineering (Utvikling av kunstig intelligens)

Prosjekter med utvikling av kunstig intelligens (Artificial Intelligence) feiler ofte – ifølge Gartner på grunn av dårlig vedlikehold, skalerbarhet og styring (governance). 

En robust strategi for utvikling av kunstig intelligens vil sikre ytelsen, skalerbarheten, tolkbarheten (interpretability) og påliteligheten til modellene av kunstig intelligens, samtidig som den vil gi full return on investment (avkastning på investering).

“AI engineering” baserer seg på tre grunnpilarer: DataOps, ModelOps og DevOps.

DevOps er en felles tilnærming til programvareutvikling (Dev) og IT-drift (Ops) med mål om å redusere utviklingstid på programvare og applikasjoner. Men i prosjekter med kunstig intelligens må også modeller og data forberedes – ofte samtidig. Derfor må virksomheter utvide DevOps-begrepet til også å omfatte DataOps og ModelOps. Hvis ikke de gjør det, vil de stå overfor de samme utfordringene som i dag.

Hyperautomatisering (hyperautomation)

Automatisering bruker teknologi for å automatisere det mennesker normalt ville gjort. Hyperautomatisering er neste steg – der teknologier som kunstig intelligens og maskinlæring kan ta automatiseringen inn i nye markeder og prosesser. Hyperautomatisering har vært del av Gartners teknologitrender mer eller mindre siden 2017, da som digitale tvillinger. 

Hyperautomatisering er en utvidelse av den robotiserings- og automatiseringstrenden som er i gang, og bruker mer sofistikerte prosesser, der kunstig intelligens er viktigere enn i dag, og der tradisjonelle roboter gjør mer predefinerte og målrettede oppgaver. 

Bedrifter og organisasjoner blir forhindret i å få ut sitt fulle potensial grunnet det Gartner kaller “organizational depth”, og dekker alt av prosesser, data, mennesker, arkitektur, sikkerhet, osv. Samlet påvirker dette virksomheten negativt. Digitalisering og automatisering er viktige muligheter for å motvirke dette, og graden av digitalisering og automatisering ble sterkt påvirket av COVID-19, da man mer eller mindre måtte tenke nytt. 

“Hyperautomatisering er umulig å stoppe og uunngåelig. Alt som kan og bør blir automatisert, vil bli automatisert.” 

– Brian Burke, Research Vice President, Gartner

Oppsummering

Det er trygt å si at Gartners teknologitrender for 2021 er sterkt påvirket av hva som skjedde i 2020 med COVID-19. Selv om vi nå har fått en vaksine som rulles ut, vil det ta tid før vi er tilbake til normalen – om vi noen gang vil bli det. For norske virksomheter vil 2021 fortsatt være et år i endring.

Hvordan benytte data, analyse og kunstig intelligens i din markedsføring/vekststrategi? Kontakt oss for en prat om hvordan ny teknologi kan hjelpe din virksomhet med vekst.

David Aleksandersen

David Aleksandersen

David Aleksandersen er Chief Revenue Officer i Spring Agency. Han har over 25 års erfaring innen salg, markedsføring og ledelse, nasjonalt og internasjonalt. David har en bachelor i Computer Science fra Høgskolen i Østfold og har studert Digital transformasjon ved Oslo Met. Før han begynte i Spring, jobbet han blant annet som forretningsrådgiver i MarkedsPartner, markedssjef i Dataton AB og daglig leder i Smart Simulation AS. David skriver også for ShufflePlay og om velferdsteknologi og helseteknologi på Velferdsteknologibloggen.

Vi anbefaler også

Se alle innlegg